Cải tạo văn phòng trung tâm ngoại ngữ

DỰ ÁN : Thi công cải tạo văn phòng trung ngoại ngữ
Địa chỉ : 25 Vũ Phạm Hàm-Yên Hòa-Cầu Giấy
Thời gian thực hiện : 15 ngày
Giám sát thi công: Ks Đỗ Xuân Đức [Xem thêm…]